นักเรียนอนุบาลสตูล ได้รับรางวัลในการสอบ TEDET ประจำปีการศึกษา 2566


โรงเรียนอนุบาลสตูลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

  • วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงณธดิา สิบประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ป.5/5
  • วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลชมเชย เด็กหญิงทอปัด เอี่ยมปยะกุล, เด็กหญิงมัญชุลีพร โฆษิตศุภกุล นักเรียนชั้น ป.2/Mep
  • วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลชมเชย เด็กชายปภตร แสงรักษาวงศ์, เด็กชายภูริคุณ ทานตะวัน นักเรียนชั้น ป.3/Mep
  • วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลชมเชย เด็กชายธรรศ โกวิทพิทยาการ, เด็กหญิงปภัสสิริย์ แสงรักษาวงศ์, เด็กชายพิชญะ รัตนวิจิตร นักเรียนชั้น ป.6
  • วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย เด็กหญิงอริญดา และหวัง, เด็กหญิงมัญชุลีพร โฆษิตศุภกุล นักเรียนชั้น ป.2/Mep
  • วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย เด็กชายพศิน อัครนพหงส์, เด็กชายภากร เม่งช้าง นักเรียนชั้น ป.3/Mep
  • วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกษเหมือน นักเรียนชั้น ป.3/5
  • ชาวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย เด็กชายอดามัส เอี่ยมปิยะกุล นักเรียนชั้น ป.4/Mep

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/ajfXQYaFMLwGk54v8