ขอแสดงความยินดีนักเรียนอนุบาลสตูล ได้รับรางวัล Pre-gifted & Ep


โรงเรียนอนุบาลสตูล ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการ “Pre-gifted & Ep” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6

    รางวัลประเภทคะแนนรวมทั้ง 3 วิชาได้ 70% ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอันดับที่ 1 ของโรงเรียน

  • เด็กชายพิชญะ รัตนวิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
    รางวัลประเภทคะแนนรวม 3 วิชาอันดับที่ 1 ของโรงเรียน

  • เด็กหญิงมัญชุลีพร โฆษิตศุภกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/mep
  • เด็กชายณพรต เลขะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
  • เด็กชายอดามัส เอี่ยมปิยะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/mep
  • เด็กหญิงณธิดา สืบประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/RD341VnaQmB3shsR9