มอบเกียรติบัตร นักเรียนคนเก่งอนุบาลสตูล การแข่งขันวาดวาดภาพระบายสี


วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลสตูล นำโดยนายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล นายสุเชษฐ์ เนตรจรัสแสง และนางสาวจินตนาพร แจ้งขาว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพตามรายการดังนี้

    • รายการที่ 1

เข้าร่วมวาดภาพกับกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “ในกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

  • เด็กหญิงปรายรุ้ง จินดากุลเวศ
  • เด็กหญิงพัชราพร สิริภัทรพล
  • เด็กหญิงรวิสรา บุญฤทธิ์
  • เด็กหญิงพิชามญชุ์ จินดาเพชร
  • ครูผู้ฝึกสอน คุณครูมณิภา บริบูรณ์
    • รายการที่ 2

เข้าร่วมกิจกรรมระบายสีภาพ ระดับชั้นปฐมวัย

  • เด็กหญิงนิชธิชา อนันธขาล
  • เด็กชายฟาฎิล มีรน
    เข้าร่วมกิจกรรมระบายสีภาพ ระดับชั้น ป.1-3

  • เด็กหญิงศรุตา พรหมาด
  • เด็กชายนิรพาณ สงห้อง
  • เด็กหญิงวิชญ์วรัชยา หลีหนุด
  • เด็กหญิงรินรดา สงด้วง
  • เด็กชายติณ บัวแก้ว
  • เด็กหญิงธยาดา เตียวสกุล
  • เด็กชายนิชธดา อนันธขาล
  • เด็กหญิงณัฐนันท์ ชูลีรักษ์
  • เด็กชายวชิรวิทย์ บัวเนี่ยว
    เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพพร้อมระบายสี ระดับชั้น ป.4-6ได้รับรางเงินรางวัลชนะเลิศ 1500 บาท พร้อมเกีรยติบัตรที่ 1

  • เด็กหญิงพิชามญชุ์ จินดาเพชร

ได้รับเกีรยติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 4

  • เด็กหญิงพัชราพร สิริภัทรพล

ได้รับเกีรยติเข้าร่วมได้แก่

  • เด็กหญิงนาตาลี ปาทาน
  • เด็กหญิงนัจมี ทุ่ยอ้น
  • เด็กชายนิพิฐพนธ์ สุวรรณมณี
  • เด็กชายพศิน บัวแก้ว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: