ประกาศ แจ้งการสอบจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้น ป.3-ป.5 ปีการศึกษา 2567


วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสตูล กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 ปีการศึกษา 2567 ทุกคนเข้าสอบเพื่อจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามแนบ

เอกสารเพิมเติม: https://drive.google.com/file/d/1rVFl6l602AeUnv4B6__0sSkNemDHAxZP/view?usp=sharing