บุคลากรอนุบาลสตูล รับการอบรมระบบ DMC, SchoolMIS


วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงไชย อนัตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล พร้อมด้วย นายวิจิตร นายาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายงานวัดและประเมินผลและงานทะเบียน จัดการอบรมการใช้โปรแกรม ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (DMC) และโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน ( School MIS) ให้กับบุคลากรครูทุกท่าน จำนวน 68 คน เข้าการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมพันธ์ 2567 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล มีนางสาวปิยะมาศ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ระบบระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้
1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)
การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบุคลการ ครูผู้สอนเป็นอย่างดี และคาดหวังสามารถนำไปใช้งานเตรียมความพร้อมและใช้ในการดำเนินงานในลำดับต่อไป

เอกาสารเพิ่มเติม: คู่มือการใช้โปรแกรมDMC และ SchoolMIS
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/WCnV1bnNDas3nuQL7