สพป.สตูล ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ร.ร.อนุบาลสตูล ปีการศึกษา 2566


วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ตำแหน่งประธานสนามสอบ และคณะ ต้อนรับ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวศุภวัลย์ ชูมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ 307 คน ทั้งนี้ เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการดำเนินการฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด รวมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการที่ปฎิบัติหน้าที่ฯและนักเรียนที่เข้าทดสอบฯ โดยการทดสอบฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมทั้งนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ ตลอดจนนำผลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่่น ๆ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/HkmHHKswLMiBe12v6