ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียน MEP


ตามที่โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ Mini Program (MEP) ปีการศึกษา 2567 บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมก่อนเ่าข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567 ดังรายละเอียดตามแอกสารแนบ

เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/11V9b4kjPXzKcdeaS_WwHF454RmCIl5WH/view?usp=sharing