นิเทศการสอน ครูสายชั้น ป.6 ครั้งที่ 2


วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบหมาย นายวิจิตร นายาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการนิเทศการสอนสายชั้น ป.6 ร่วมกันสังเกตการณ์ และตรวจประเมินนิเทศการสอนของคุณครู สายชั้น ป.6 โดยมีคุณครูรับการนิเทศ 2 ท่าน ได้แก่คุณครูอุไร ฉ้วนกลิ่น และคุณครูรุจิรา อุสมา การนิเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการบันทึกวิดีทัศน์การนิเทศการสอน พร้อมรับข้อเสนอแนะจากกรรมการการนิเทศการสอน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพผู้เรียนต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/i58DU7A2qQvFcNwo9