นิเทศการสอน ครูสายชั้น ป.6 ครั้งที่ 3


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล มอบหมาย คณะกรรมการนิเทศการสอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันสังเกตการณ์ และตรวจประเมินนิเทศการสอนของคุณครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณครูรับการนิเทศ 2 ท่าน ได้แก่คุณครูสมโชค จ่าวิสูตร และคุณครูนายบัชซูดิน มอลอ การนิเทศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการบันทึกวิดีทัศน์การนิเทศการสอน พร้อมรับข้อเสนอแนะจากกรรมการการนิเทศการสอน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพผู้เรียนต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://photos.app.goo.gl/7246LLnAER1UkmiSA