ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล พร้อมด้วย นายวิจิตร นายาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกสิทธิ์ ผลโสดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสตูล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยแยกเป็น 2 ช่วงเวลา ในช่วงเช้า ได้แก่ อ.2 – ป.3 และในช่วยบ่าย ได้แก่ ป.4 – ป.6 เพื่อการร่วมคิด ร่วมทำ และหาแนวทางการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในสายชั้นตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งให้ผู้ปกครองได้พบปะ พูดคุย กับครูประจำชั้น และครูผู้สอนโดยตรง ทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/7vdFYyhpMLiy7de38