ขอแสดงความยินดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ได้แก่
1.นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน
ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโรง(ขาวประชาสรรค์) อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สังกัด สพป.สงขลา เขต1

2.นางสาวกมลพร เพชรกาฬ
ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สังกัด สพป.สงขลา เขต 1

3.นางสาวปิยะมาศ สังข์ทอง
ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สังกัด สพป.สงขลา เขต 1

4.นางรอฟีดา หีมมะหมัด
ในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู โรงเรียนบ้านควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สังกัด สพป.สงขลา เขต 2