ขอแสดงความยินดีแก่ นายเอกสิทธิ์ ผลโสดา และ นางสาวผัสดี สุวรรณมณี ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล


ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่
นายเอกสิทธิ์ ผลโสดา และ นางสาวผัสดี สุวรรณมณี ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล