อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ กิจกรรมการจัดทำระบบแฟ้มผลงานออนไลน์ครูและบุคลากรทางการศึกษาวันเสาร์ที่ ที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายธงไชย อนันตพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ กิจกรรมการจัดทำระบบแฟ้มผลงานออนไลน์ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบแฟ้มผลงานออนไลน์ โดยมีวิทยากร คือ นายซัครียา หมาดบากา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สตูล มาให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล