ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป         
โรงเรียนอนุบาลสตูล ที่ตั้ง เลขที่  1  ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทร 074 – 711004   โทรสาร  074 – 711004  e-mail : office@anbsatun.ac.th   website : http://www.anbsatun.ac.th   เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล  1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีเนื้อที่ 11  ไร่   3  งาน    8   ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ  ไม่มีเขตพื้นที่บริการ
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนอนุบาลสตูล จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลปีที่ 1 จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสตูล    เกิดจากการรวม 2 โรงเรียนเข้าด้วยกัน  คือ  โรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503)  กับโรงเรียนอนุบาลสตูล (เดิม)  เนื่องจากทั้ง 2 โรงเรียน   เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน  มีรั้วโรงเรียนติดกัน  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล  ในสมัยนั้นได้รวม 2 โรงเรียนเข้าด้วยกัน  เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษา  ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลสตูลในปัจจุบัน  จึงมีประวัติความเป็นมาพอสังเขป ดังนี้

          โรงเรียนตลาดพิมาน เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2489  ส่วนโรงเรียนอนุบาลสตูลเดิมนั้น เปิดทดลองสอนระดับอนุบาลศึกษา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนทุ่งเฉลิมสุข  ตั้งอยู่ ถนนคูหาประเวศน์  จนถึง พ.ศ. 2497 จากนั้น ในปี พ.ศ. 2501 โรงเรียนอนุบาลสตูล ย้ายมาใช้อาคารวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสตูล  ตั้งอยู่ ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1-2  และเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาในโรงเรียนตลาดพิมาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนตลาดพิมานได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503) เนื่องจากได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ในโอกาสวันคล้ายวันครู  ปี พ.ศ. 2503   ส่วนโรงเรียนอนุบาลสตูล ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตั้งแต่ ปี พ. ศ.2513-2520   และเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7  ในโรงเรียนตลาดพิมาน (วันครู 2503)  จากนั้นในปี พ.ศ. 2521  โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตราบจน  ปี พ.ศ. 2523  ทั้ง 2 โรงเรียน  ซึ่งเดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา ได้โอนมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล  หลังจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล  เห็นว่าทั้ง 2 โรงเรียนจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน    จึงได้รวม 2 โรงเรียนเข้าด้วยกัน  ใช้ชื่อครั้งแรก เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทั้ง 2 โรงเรียนว่า  “อนุบาลตลาดพิมาน”  ในปี พ.ศ. 2530  และจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา   และมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในวันที่   17  สิงหาคม  พ.ศ. 2541  โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลสตูล”  เพื่อให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด  จะมีอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทย และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาให้เด็กๆได้เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ ระดับปฐมวัยจนจบระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอนุบาลสตูล”  นับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้   โดยตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ  ตำบลพิมาน  อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91000  หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร  074-711004  กลุ่มเครือข่ายสันหลังมังกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของจังหวัดสตูล เปิดให้บริการการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนเปิดให้บริการ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,558 คน  มีห้องเรียนระดับปฐมวัย  จำนวน 10 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน  36 ห้องเรียน  รวมจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น  46  ห้องเรียน

 
          ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสตูล  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ  ตำบลพิมาน  อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท์ 074-711004  โทรสาร  074-711004  รหัสไปรษณีย์  91000  สังกัดกลุ่มเครือข่ายสันหลังมังกร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
คำขวัญโรงเรียน

“  ศึกษาดี  มีอนามัย  วินัยเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  ”

ตราประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียน