:: ระบบรับส่งหนังสือราชการ ผ่านอินเทอร์เน็ท ครู-บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสตูล
e-filing ครู-บุคลากร อนุบาลสตูล
 
 
Login system

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน:

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ผ่านทางอินเทอร์เน็ท
โรงเรียนอนุบาลสตูล เลขที่ 1 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทรและแฟกซ์ 074-711004

จัดทำและดูแลโดย นายสราวุธ สำเริง เจ้าหน้าที่ไอซีที โรงเรียนอนุบาลสตูล
ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ