[x] ปิดหน้าต่างนี้
| ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ |
โรงเรียนอนุบาลสตูล : A N U B A N   S A T U N   S C H O O L
 -  Your IP Address is 35.173.234.237      


 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสตูล
เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558

.........................................


          ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป) หากส่วนราชการใดไม่ปฏิบัติอาจมีความผิดมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา นั้น

          บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจ ในขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารประกอบการขอรับบริการ และระยะเวลาที่ให้บริการ ที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีคู่มือสำหรับประชาชนจำนวน 8 คู่มือ ดังนี้
 1. การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 3. การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนเกณฑ์หรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
   
 5. การขอลาออกของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
 7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

          รายละเอียดดังเอกสารคู่มือที่แนบ จำนวน 8 คู่มือ


                    ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

( นายสุทธิ สายสุนีย์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล