[x] ปิดหน้าต่างนี้
| ฝ่ายงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ |
โรงเรียนอนุบาลสตูล : A N U B A N   S A T U N   S C H O O L


OTPC ระดับประถมศึกษา อนุบาลสตูล ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา-SMSS ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการสถานศึกษา
 / IP Address : 34.236.153.51  


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    


ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปา (CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ผู้วิจัย : นางวนิดา ศิริวัฒน์
( อ่าน : 67 / ดาวน์โหลด : 0 )
20/พ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English For Everyday กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล   

ผู้วิจัย : นางนัยนา หลังยาหน่าย ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 194 / ดาวน์โหลด : 0 )
1/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสตูล  

ผู้วิจัย : นางเพ็ญศรี เจริญสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 200 / ดาวน์โหลด : 0 )
9/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ผู้วิจัย : นางสาวสุนิสา เอี่ยมสกุล ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 504 / ดาวน์โหลด : 0 )
10/เม.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง ตัวเราและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ผู้วิจัย : นางเนตรชฎารัตน์ สงด้วง ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 269 / ดาวน์โหลด : 0 )
15/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Ready To Write สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

ผู้วิจัย : นางหนึ่งฤทัย ด่อล๊ะ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 570 / ดาวน์โหลด : 0 )
8/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  

ผู้วิจัย : นางสาวฮาบีบ๊ะ นาฮุดา ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 727 / ดาวน์โหลด : 0 )
21/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา ปีการศึกษา 2558-2559  

ผู้วิจัย : นายบูอาสัน หาโส๊ะ
( อ่าน : 462 / ดาวน์โหลด : 0 )
2/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 แบบฝึกพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English Conversation ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสตูล   

ผู้วิจัย : นางสาวมุจลินท์ สารีปา ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 386 / ดาวน์โหลด : 0 )
9/ก.พ./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการกลุ่ม  

ผู้วิจัย : นางจิรัชฎา ลิมานิ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 1321 / ดาวน์โหลด : 0 )
23/มิ.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว16101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6   

ผู้วิจัย : นางนัฐญา ไหมฉิม ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 1114 / ดาวน์โหลด : 0 )
13/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

ผู้วิจัย : นางละออง ประชาเรืองฤทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 1357 / ดาวน์โหลด : 0 )
7/พ.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนอนุบาลสตูล  

ผู้วิจัย : นายขจรศักดิ์ ธังดิน ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 1050 / ดาวน์โหลด : 0 )
22/เม.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ การบวก การลบ การคูณ  

ผู้วิจัย : นายชัยยงค์ ชูนวล ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
( อ่าน : 1209 / ดาวน์โหลด : 0 )
13/พ.ย./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ผู้วิจัย : สมศรี แก้วทองมา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
( อ่าน : 2142 / ดาวน์โหลด : 566 )
10/พ.ย./2556
การประเมินโครงการ FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>