ชื่อ - นามสกุล :นายยงยุทธ ยืนยง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารโรงเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนอนุบาลสตูล
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล