กิจกรรม วันอาเซียน

ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล

วันที่ 10 สิงหาคม 2553
 

        8 สิงหาคม วันอาเซียน โรงเรียนอนุบาลสตูล จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญในความร่วมมือของอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งมี ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ลาว ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม โดยได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องด้วยการให้ความรู้ และจัดนิทรรศการ และการประกวดในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ อาคารบัวบาน

ผลการประกวดกิจกรรม

การประกวดระบายสีภาพสัญลักษณ์อาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่ 1 เด็กหญิงรินรดา แสงจันทร์ ป.1/4
ที่ 2 เด็กหญิงวริศรา ไหมฉิม ป.1/1
ที่ 3 เด็กหญิงนัชชา ปานยิ่ง ป.1/4

การประกวดระบายสีภาพธงอาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่ 1 เด็กหญิงนภัสกร ชูแสง ป.2/2
ที่ 2 เด็กชายณัฐพนธ์ พรหมสุรินทร์ ป.2/6
ที่ 3 เด็กชายนรพนธ์ สมประเสริฐ ป.2/6

การประกวดระบายสีภาพธงประจำชาติอาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ 1 เด็กหญิงอารียา ดีนายัง ป.3/2
ที่ 2 เด็กชายบาซิล เกปัน ป.3/1
ที่ 3 เด็กชายอับดุลมุมิน จิสวัสดิ์ ป.3/1

ผลการวาดภาพระบายสี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ 1 เด็กหญิงอรจิรา โตทอง ป.4/3
ที่ 2 เด็กหญิงฮัซนาอ์ ดาแล่หมัน ป.4/2
ที่ 3 เด็กหญิงอัสรีนา ทองสีสัน ป.4/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ 1 เด็กชายก่อพงศ์ ชูแสง ป.6/6
ที่ 2 เด็กชายสิริวัชร ยิ่งยงสกุล ป.6/3
ที่ 3 เด็กหญิงนิรชา เจิมพงศ์ ป.6/1

ผลการประกวดระบายสีภาพธงประจำชาติอาเซียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ 1 เด็กชายฟิกกรี ตาเดอิน ป.6/1
ที่ 2 เด็กหญิงมนัสวี สวัสดี ป.6/1
ที่ 3 เด็กหญิงกรัณรัตน์ ชมเชย ป.6/1

ชมเชย
1) ด.ญ.กชนิภา ขนุนทอง ป.6/1
2) ด.ช.กฤษณะ ชนะภัย ป.6/1
3) ด.ช.น่านน้ำ เทพแก้ว ป.6/1
4) ด.ญ.ภัคจิรา ตรีพันธ์ ป.6/2
5) ด.ช.นาวี หมันใจดี ป.6/2

ผลการประกวดกิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน ได้คะแนน 17 คะแนนเท่ากันทุกคน

1) ด.ญ.เจียรนัย ศรีสงคราม ป.6/1
2) ด.ช.ฟิกกรี ตาเดอิน ป.6/1
3) ด.ช.ภราดร สานิง ป.6/1
4) ด.ญ.วริศรา บัวอ่อน ป.6/2
5) ด.ช.สัญญา สารี่ฝิน ป.6/2
6) ด.ญ.ชวิศา บุญศิริ ป.6/2
7) ด.ช.ชานนท์ กาบูลย์ ป.6/2
8) ด.ญ.ลลิต์ภัทร รัชกิจประการ ป.6/2
9) ด.ญ.ภัททิยา เพ็ชรมี ป.6/2


โรงเรียนอนุบาลสตูลส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลดังนั้นโรงเรียนจึงมีโครงการสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน คือ "สวนอาเซียน" ซึ่งจะจัดทำในเร็วๆนี้

" One vision, One Indentity, One Community W\"
"หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม "

       
       
       
       
       
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์