กิจกรรม “อบรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาระบบทางไกล (ETV)”

ณ ห้องอัจฉริยภาพ โรงเรียนอนุบาลสตูล

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

         โรงเรียนอนุบาลสตูลร่วมกับ สพป.สตูล จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยระบบทางไกล (ETV) สาระวิทยาศาสตร์ หลักสูตรมาตรฐาน ปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) ระหว่างวันที่ 11 – 22 กันยายน 2555

         กิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาเนื้อหาจาก DVD ปฏิบัติการทดลอง เสนอผล อภิปรายผลการทดลอง วันที่ 22 กันยายน 2555 นายสุทธิ สายสุนีย์ พบปะครูและให้การสนับสนุนในการอบรม นางสาวพนิดา บิยต่วน ศน.สพป.สตูล ร่วมฟังการอภิปรายผลการทดลองช่วงบ่าย และทดสอบหลังการอบรม

คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์