กิจกรรม “การนำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ”
(OSOI: One School One Innovation)

“ระดับประเทศ” ประจำปี ๒๕๕๕ (รอบตัดสิน)


ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๕

         ตามที่โรงเรียนอนุบาลสตูลได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภาในโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม’’ ประจำปี 2555 ซึ่งคุรุสภาได้คัดสรรให้ผลงาน“เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”  แล้วจัดส่งผลงงานดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจและประเมินผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปี  2555 นั้น ผลงานประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ”(รอบแรก) ประจำปี 2555   ปรากฏว่าผลงานของโรงเรียนอนุบาลสตูล “ผ่าน” การประเมินผลงานนวัตกรรมในรอบแรก โดยมีผลงานของสถานศึกษาที่ผ่านการคัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 87 เรื่อง ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (OSOI: One School One Innovation) “ระดับประเทศ” ประจำปี 2555 (รอบตัดสิน) ในระหว่างวันที่ 11 -13 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร  นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล นายสุทธิ สายสุนีย์, รอง ผอ. สมศรี  แก้วทองมา,  นางพาซีย๊ะ  วาหนิ  (ผู้ปกครองนักเรียน),  ครูไพเราะ  เกิดผล, ครูกมลพร  ทิพย์แก้ว, ครูจิราภรณ์  พรหมสุทธิ์, ครูธนิสร  โภชนุกูล และเด็กหญิงชญาวีร์  เจริญฤทธิ์ (ตัวแทนนักเรียน)

         และผลการตัดสินจากการเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ  ปรากฏว่า ผลงาน “เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน” ของโรงเรียนอนุบาลสตูล  ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” จาก ดร.องค์กร  อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา ในลำดับต้น  และจะเข้ารับโล่ ในงาน “วันครู” ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในลำดับต่อไป

         ทั้งนี้จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลสตูล คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนผลงาน “เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน”ทุกท่าน รวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูลทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ

คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์