นายสุทธิ  สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสตูลนำเงินบริจาคมอบให้ผู้ปกครองของเด็กหญิงกมลเนตร  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /29/12/55  
 โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคน ทุกชั้น ได้นำเสนอเรื่องราวจากการเรียนรู้สาระบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  10  ขั้นตอน  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /29/12/55  
 นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลนำคณะครู จำนวน 35 คน นักเรียนจำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /27/12/55  
 นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยมีนางสาวนิตยา แซ่อึ้ง รองผู้อำนวยการ  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /18/12/55  
 นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลนำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลสตูล จำนวน 45 คน ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /13/12/55  
 โรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนมาจากทุกพื้นที่ในจังหวัดสตูล การดูแลเรืองสุขภาพอนามัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่มีผลกระทบต่อการ ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /11/12/55  
 ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /11/12/55  
 นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา  ตรี  โท  เอก ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /4/12/55  
 โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ Save  World  Save  Life ” ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสายชั้น ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /22/11/55  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล และคณะครูร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนพลังไทย เครือข่ายขนอม  จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /21/11/55  
 ผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่างทยอยมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ปรับพื้นดิน  เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนในการทำครั้งนี้ทุกคนมีใจเดียวกัน ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /20/11/55  
 นายสมชาย  ตันติ์ศรีสกุล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสตูลได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่  2/2555 ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /15/11/55  
 นายสุทธิ  สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล นำตัวแทนคณะครูเยี่ยมบ้านเด็กชายเกรียงไกร   ปิ่นทองพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  โรงเรียน ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /13/11/55  
 นายสุทธิ   สายสุนีย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลและคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /8/11/55  
 กิจกรรมุทิตาจิตครูจำนวน 3  ท่าน  คือ คุณครูไพทัศน์  นาคบรรพต   คุณครูสำเภา  ราชรักษ์  และคุณครูบุญรี  เส็นสมมาตร  และลูกจ้างประจำคือคุณนิตยา  แซ่ลิ่ม ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /2/10/55  
 นายสุทธิ  สายสุนีย์    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  นำคณะครู  และนักเรียน จำนวน  14  คน  ไปร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายร่วมพัฒนาต่างประเทศ  6  โรงเรียน ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /27/09/55  
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร กลุ่มโรงเรียนมะนังตายอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1    ได้มาศึกษาดูงาน ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /25/09/55  
 International  Integration  Through ICT  II  โรงเรียนเซอน่า  รัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย  ตามโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกิจกรรมค่าย ICT ครั้งที่ 2 ปี 2012 ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /25/09/55  
โรงเรียนอนุบาลสตูลร่วมกับ สพป.สตูล จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยระบบทางไกล (ETV) สาระวิทยาศาสตร์ ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /24/09/55  
อนุบาลสตูลได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภาในโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม’’ ประจำปี 2555 ซึ่งคุรุสภาได้คัดสรรให้ผลงาน ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /20/09/55  
การแข่งขันกีฬาสีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /06/09/55  
โรงเรียนอนุบาลสตูลกำหนดเป็นวันอาเซียน  กิจกรรมในวันนี้มีหลากหลายโดยการออกแบบให้คณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครองแต่ละสายชั้นเรียน ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /09/08/55  
อาจารย์ณัฏฐิณี  หล่อเจริญ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /31/07/55  
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา  ที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนในครั้งนี้จะเป็นฐานความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /30/07/55  
โครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์)  โดย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ดำเนินการแข่งขันดังกล่าว สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นักเรียน  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /30/07/55  
คุณกิตตินันท์  ยังเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลสตูลและคณะได้ให้ความรู้แก่นักเรียนหน้าเสาธงและครูสายชั้นอนุบาล 1,2  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /27/07/55  
ลูกเสือตัวแทนโรงเรียนอนุบาลสตูล  โดยการนำของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  2 นาย  คือ  ครูชัยทัต  ตันสกุล  และครูกมล  สาขะมุติ  ร่วมกิจกรรม  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /27/07/55  
เด็กชายพลวัตร  นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นตัวแทนนักเรียนเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “ตู้เย็น”  คุณค่าและ   ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /19/07/55  
นายสุทธิ  สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยฯ  ได้กล่าวเปิดและต้อนรับ  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /19/07/55  
ครูจรูญศรี  ประทีป ณ ถลาง  ได้นำประสบการณ์การทำงานห้องสมุดอนุบาลสตูลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรท่านอื่นๆ และผู้เข้าร่วมการอบรม ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /18/07/55  
คณะครูโรงเรียนอนุบาลสตูลทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  โดยนายสุทธิ  สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /18/07/55  
นายสุทธิ  สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลได้พูดคุยแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย  10 ขั้นตอนให้กับครูนักจัด  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /10/07/55  
นายสุทธิ  สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ดำเนินการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเพิ่มทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่สากล  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /09/07/55  
ครูจรูญศรี  ประทีป ณ ถลาง  ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 25 คน  ร่วมพิธีรับมอบสื่อการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการ  “พิพิธอาเซียน  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /02/07/55  
ครูจรูญศรี  ประทีป ณ ถลาง  และครูชลธิชา  กาเส็น  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล)  เข้าประชุมปฏิบัติการบริหาร ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /02/07/55  
26 มิถุนายน 2555  วันสุนทรภู่  ปีนี้โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมสรุปงานวันสุนทรภู่  ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่  11-25 มิถุนายน 2555 ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /27/06/55  
นายสุทธิ  สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  ได้อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดจาก  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /27/06/55  
นายสมชาย  ตันติ์ศรีกุล  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสตูล  ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลเป็นเสื้อตากล้องน้อยอนุบาลสตูล  รุ่นที่ 1 ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /26/06/55  
โรงเรียนอนุบาลสตูลเชื่อมสัมพันธ์กับโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติเซอน่า รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ด้วยกิจกรรมค่าย  ICT  ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /26/06/55  
นายสุทธิ   สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  เป็นตัวแทนฝ่ายวิจัยเพื่อการศึกษา เฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ในพิธีเปิดงาน ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /25/06/55  
งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  “มหกรรมกีฬานักเรียน  สพฐ.คัพ  ครั้งที่ 4  สานฝันเยาวชนชายแดนใต้”  และ  “หนูน้อยจ้าวเวหา” ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /23/06/55  
 “Big Cleaning Day” ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /21/06/55  
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดประชุมผู้ปกครอง  แบ่ง Classroom Meeting   โดยมีนายสมชาย  ตันติ์ศรีสกุล  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /20/06/55  
วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมิถุนายน  เป็นวันไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมพิธีเป็นมงคลทุกปี  เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้แสดงความกตัญญู ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /20/06/55  
นางสาวนิตยา  แซ่อึ้ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม  “ตากล้องตัวน้อย”  จัดโดยคณะกรรมการสภานักเรียน ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /18/06/55  
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมโครงการเครือข่ายเข้มแข็ง  ชุมชนเข้มแข็ง  ณ อาคารบัวบาน  โรงเรียนอนุบาลสตูลกิจกรรมโครงการเครือข่ายเข้มแข็ง  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /18/06/55  
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมถวิล  นักเรียนชั้นประถมปีที่  5  โรงเรียนอนุบาลสตูล เข้าร่วมแข่งขัน  PENANG OPEN FREESTYLE SKATING COMPETITION 2012 ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /18/06/55  
นายอำนาจ  วิชยานุวัติ  ประธานคณะติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการติดตามจาก  สพฐ.  พร้อมด้วยนางนงลักษณ์  วิไลวงศ์เสถียร  สำนักติดตามและประเมินผล  ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /18/06/55  
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2555นายสมชาย  ตันติ์ศรีสกุล  ประธานคณะกรรมการสถาน ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /18/06/55  
ชาวค่าย  Summer Camp  มากันตั้งแต่เช้า  ช่วยกันจัดสถานที่เตรียมนำเสนอผลงานเป็นนิทรรศการ  และร่วมชื่นชมผลงานเขียนลงในแผ่นป้ายคลิปชาร์ต ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /02/05/55  
ชาวค่ายอนุบาลสตูล  พร้อมพรึบยามเช้าสนุกกับกิจกรรมนันทนาการ  ยืดเส้นยืดสายคลายตัว  ได้แสดงออกสมวัย  ครูกาญจนา  กุลมาตย์  พบชาวค่าย ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /18/04/55  
ชาวค่าย  Summer Camp’55  อนุบาลสตูล  สนุกสนานกับกิจกรรมภาษาแรลลี่พี่น้องสัมพันธ์  เสียง “เฮ้”  ดังเป็นระยะ ๆ  ตามจุดที่ตั้งของฐานแต่ละฐาน ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /18/04/55  
นายสุทธิ   สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล กล่าวเปิดกิจกรรม  SUMMER CAMP ’55  ด้วยการชื่นชมนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าใจแนวทาง ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /12/04/55  
กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่  โดยมีอนุบาลกระบี่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  คณะผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากร ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /08/04/55  
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมวันอำลาเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่  ครูอาจารย์ ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /04/04/55  
๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลสตูลเชื่อมสัมพันธ์กับโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติเซอน่า  รัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย  ด้วยกิจกรรมค่าย  ICT  และการลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นโรงเรียนคู่คิด  คู่พัฒนา...

ดู Clip ทั้งหมด 
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /20/03/55  
Mr.Roslan  bin  Yatim.  Director  Of  Seolah  Kebangsaan  Sena,  Malaysia  And  Mr.Suthi  Saisunee  Director  Of  Anuban  Satun  School,  Thailand  พร้อมด้วยคณะ ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /24/02/55  
โรงเรียนอนุบาลสตูลได้นำนักเรียนไปแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖  โดยมีผู้ควบคุมทีม  คุณนัฐญา  ไหมฉิม  และครูสไบแพร  ฉิมเกื้อ ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /24/02/55  
โรงเรียนอนุบาลสตูลจำนวน ๕๐ คน  คุณครู ๒๐ คน  โดย การอำนวยการของ  ผอ.สุทธิ  สายสุนีย์  ร่วมกิจกรรมค่ายรักเขียน  เรียนคิด  รู้ชีวิต  สู่สังคม ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /23/02/55  
น.ส.กัลณิกา  แพทย์ศาสตร์  ที่ได้ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ โรงเรียนอนุบาลสตูลนำเสนอผลงานการแสดงและสอบสอนในภาคเรียนที่ ๒ ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /20/02/55  
ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสตูล  จำนวน  ๑๑ คน  ที่ได้รับรางวัลโครงการ “Pre-Test ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /13/02/55  
โรงเรียนอนุบาลสตูล จัดดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร “ The training of Communicative English for Teachers.”...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /02/02/55  
นายสุทธิ  สายสุนีย์นำตัวแทนครูโรงเรียนอนุบาลสตูลให้การต้อนรับ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธรและคณะครูจำนวน...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /25/01/55
โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมให้นักเรียนนำเสนอการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมจากมาตรฐานสากล ๔ สาระ  ในชื่อกิจกรรม...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /25/01/55  
วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔...
ค่ายลูกเสือ...    ค่ายยุวกาชาด...   
ค่ายชั้น ป.1...    ค่ายชั้น ป.2...   
เสนอข่าวเมื่อ /15/01/55  
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล  นำคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสตูลศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายต่างประเทศ...
อ่านรายละเอียด...  เสนอข่าวเมื่อ /09/01/55