กิจกรรม “วันสุนทรภู่”

ณ อาคารบัวบาน โรงเรียนอนุบาลสตูล

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

          26 มิถุนายน 2555  วันสุนทรภู่  ปีนี้โรงเรียนอนุบาลสตูลจัดกิจกรรมสรุปงานวันสุนทรภู่  ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่  11-25 มิถุนายน 2555

          เวลา  13.00 น.  นายสุทธิ  สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสุนทรภู่ของโรงเรียนอนุบาลสตูล  โดยมีนางสาวสมศรี  แก้วทองมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  กล่าวรายงานผลงานกิจกรรมที่ได้จัดมาร่วม 2 สัปดาห์  ในกิจกรรมต่างๆ เช่น  การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ  แต่งกลอน  คัดลายมือ  เขียนตามคำบอก  ตอบปัญหา  การประดิษฐ์และปั้น  เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ในวันนี้ได้นำผลสำเร็จจากการแข่งขันมาจัดนิทรรศการและมีการแสดงบนเวทีหลากหลาย  โดยเฉพาะการแสดงประกอบเรื่องในวรรณคดีขุนช้างขุนแผน  พระอภัยมณี  แก้วหน้าม้า  นำความสนุกสนานและแฝงด้วยความรู้ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างถ้วนหน้า

          กิจกรรมวันนี้เป็นที่น่าชื่นใจที่ผู้ปกครองร่วมมือสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง  ดูเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งครูและผู้ปกครองที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลเด็กๆ ให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านความสามารถต่างๆ เต็มที่  ชมรมตากล้องน้อยก็ได้ออกปฏิบัติการ  นักพูด  นักอ่าน  พิธีกรนักแสดงได้ร่วมไม้ร่วมมือได้แสดงออกอย่างน่าภูมิใจ  นำความชื่นใจให้กับทุกๆ ฝ่ายได้อย่างทั่วถึงจริงๆ

          ความรู้จากตำรามากเท่าไร  ก็สู้ประสบการณ์จริงเพียงครั้งเดียวไม่ได้  ขอชื่นชมทุกๆ ฝ่าย  โดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลงานที่น่าภูมิใจ

คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์