กิจกรรม “ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่  2 ”

ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

          11  มกราคม 2556    นายสุทธิ  สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ร่วมกับนายอาดุลย์  เหล็มหนู หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลสตูลและนางสาวธนิสร  โภชนุกูล หัวหน้าโครงการ MEP โรงเรียนอนุบาลสตูล พบผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่  2 เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวในโครงการฯ

          นายสุทธิ  สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล บอกเล่าทำความเข้าใจ ในโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่เบื้องต้นที่ได้ดำเนินการสำรวจ นำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดทำโครงการฯ และขณะนี้ได้เริ่มโครงการแล้วโดยโรงเรียนขออนุญาตแจ้งให้ผู้ปกตรองชั้นอนุบาลปีที่  ของโรงเรียนทราบเป็นรายการแรกของการประชาสัมพันธ์        นายอาดุลย์  เหล็มหนู หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุบาลสตูลและนางสาวธนิสร  โภชนุกูล หัวหน้าโครงการ MEP โรงเรียนอนุบาลสตูล ได้เพิ่มเติมในรายละเอียดผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่  2 เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวในโครงการฯ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์