กิจกรรม “ประชุมสรุปบทเรียนการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษา”

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

          นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูลพร้อมด้วย นางวนิดา ศิริวัฒน์ หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษา ของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันส่งเสริมสุขภาพจิตและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม และให้ความรู้การใช้สื่อโดย นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนกุล ทั้งได้ร่วมวางแผนกับผู้แทนสำนักการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. แนวทางการดำเนินการให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อภาพอนาคตการศึกษาไทยอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ต่อไป

คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
       
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
คลิกขยายภาพ
ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์