นางจิรนุช  อุทัยแจ่ม

ประจำชั้น อนุบาล 1/1 
  นางสอรีหะ มีรน

ประจำชั้น อนุบาล 1/2

:: รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 1
  นางสาวกาญจนา  หัสนันท์

ประจำชั้น อนุบาล 1/3

:: รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 2
  นางสาวสมใจ  งามสนะ

ประจำชั้น อนุบาล 1/4

:: หัวหน้าสายชั้น
 

ประจำชั้น อนุบาล 1/5 
  นางสาวอัญชลี  ธชพันธ์
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาวศิริกมล  สำเร
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาวรัชนก  ส่องแสง
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาววาสนา  ช่วยนะ
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาวสริญญา  สุขมาศ
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  Mr.Bhupendra Chhetri

ครูสอนภาษาต่างประเทศ