นางสาวสุภารัตน์  กาเส็ม

ประจำชั้น อนุบาล 2/1

:: หัวหน้าสายชั้น
  นางสาวปวัณรัตน์  ล่องแก้ว

ประจำชั้น อนุบาล 2/2
  นางยาหมินล๊ะ  กิมเอ๊ะ

ประจำชั้น อนุบาล 2/3

:: รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 2   
 

ประจำชั้น อนุบาล 2/4
  นางสาวศริญญา สะอีด

ประจำชั้น อนุบาล 2/5

:: รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 1
  นางสาวสายฝน  ดีนายัง
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาวรอฮาน่า  อยู่ดี
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาววรรณา นารอยี
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาววิจิตรา  จันทรกุล
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาวอวยพร  สะรุโณ
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  Mr.Bhupendra Chhetri

ครูสอนภาษาต่างประเทศ