นางกมลทิพย์ ประชุมรัตน์

ประจำชั้น อนุบาล 2/1 
  นางสอรีหะ มีรน

ประจำชั้น อนุบาล 2/2

:: รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 1
  นางสาวกาญจนา  หัสนันท์

ประจำชั้น อนุบาล 2/3

:: รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 2
  นางสาวสมใจ  งามสนะ

ประจำชั้น อนุบาล 2/4

:: หัวหน้าสายชั้น
 

นางสาวอุสรีนา ดือรามัน

ประจำชั้น อนุบาล 2/5 
 
  นางสาวอัญชลี  ธชพันธ์
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาวศิริกมล  สำเร
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาวรัชนก  ส่องแสง
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาววาสนา  ช่วยนะ
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  นางสาวสริญญา  สุขมาศ
   
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
  Mr.Bhupendra Chhetri

ครูสอนภาษาต่างประเทศ