นางสาวปราณี  แซ่ว่อง

ครูประจำชั้น ประถมฯ 1/1

:: หัวหน้าสายชั้น
       
 
  นางเนตรชฎารัตน์  สงด้วง

ครูประจำชั้น ประถมฯ 1/2
 
  นางสาวเมธาวี หีมปอง
 
  นางสาวปราณี  อาหลี

ครูประจำชั้น ประถมฯ 1/3

:: รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 1  

(ครูแกนนำโครงงานฐานวิจัย)
 
  นางสาวอลาวีย๊ะห์  มะสมัน
 
  นางชุติมา  เพ็งจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมฯ 1/4   
 
  นางสาวสุนิสา  เอี่ยมสกุล
 
  นางวรรณา  คำขวัญ

ครูประจำชั้น ประถมฯ 1/5
 
  นางขอซีด๊ะ  สืบเหม
 
  นางสาวธนิสร  โภชนุกูล

ครูประจำชั้น ประถมฯ 1 MEP

:: รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 2
 
  Miss.Bryony Blue Sutherland

ครูสอนภาษาต่างประเทศ