นางอุไร ฉ้วนกลิ่น

ประจำชั้น ประถมฯ 6/1

:: หัวหน้าสายชั้น
  นางสาวสุนทรี  โกวิทพิทยาการ

ประจำชั้น ประถมฯ 6/2 
  นางจันทิราพร  เดทุ่งคา

ประจำชั้น ประถมฯ 6/3 
  นางสาวพรชนก  มากชูชิต

ประจำชั้น ประถมฯ 6/4 

:: รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 2 
  นางจรูญศรี  ประทีป  ณ ถลาง

ประจำชั้น ประถมฯ 6/5
  นางอุมาภรณ์  สุนยานัย

:: รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 1
  นายชัยยงค์  ชูนวล
  นายบัชซูดิน  มอลอ
  นางนัฐญา  ไหมฉิม
  นางวนิดา  ศิริวัฒน์
  นางฉวีวรรณ  ฮะอุรา

ประจำชั้น ประถมฯ 6 MEP
  Mr.Ngongang Goodwill Amanui

ครูสอนภาษาต่างประเทศ
  Miss.Ida Mesang Ejolle Ida

ครูสอนภาษาต่างประเทศ