นางอุไร ฉ้วนกลิ่น

ประจำชั้น ประถมฯ 6/1

(หัวหน้าสายชั้น)
  นายบัชซูดิน  มอลอ
 
  นางสาวสุนทรี  โกวิทพิทยาการ

ประจำชั้น ประถมฯ 6/2 
  นายชัยยงค์  ชูนวล
 
  นางจันทิราพร  เดชทุ่งคา

ประจำชั้น ประถมฯ 6/3 
  นางนัฐญา  ไหมฉิม
 
  นางอุมาภรณ์  สุนยานัย

ประจำชั้น ประถมฯ 6/4
  นางจรูญศรี  ประทีป  ณ ถลาง
 
  นางสาวพรชนก  มากชูชิต

ประจำชั้น ประถมฯ 6/5

(ครูแกนนำโครงงานฐานวิจัย)

(รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 1
  นางวนิดา  ศิริวัฒน์
 
  นางคณิศร  แต่สกุล

ประจำชั้น ประถมฯ 6 MEP

(รองหัวหน้าสายชั้นคนที่ 2)   
  Mr.Ngongang Goodwill Amanui

ครูสอนภาษาต่างประเทศ
  Miss. Primrose Ontitile

ครูสอนภาษาต่างประเทศ